Projekty

08.12.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno-Warsztatowe.”

W załączeniu dokumenty do pobrania:
1) Informacja o wyborze oferty – roboty budowlano-montażowe

08.12.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno-Warsztatowe.”

W załączeniu dokumenty do pobrania:
1) Informacja o wyborze oferty – nadzór inwestorski

07.12.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie serdecznie dziękuję za zainteresowanie ogłoszonymi przez Parafię zapytaniami ofertowymi na:
   1. Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno – Warsztatowe.
   2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (branże konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna) przy realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno – Warsztatowe.
   Jednocześnie informuję, iż do terminu składania ofert na roboty budowlano – montażowe wpłynęło pięć ofert, na nadzór inwestorski jedna oferta. W chwili obecnej oferty poddane są szczegółowej analizie pod względem merytorycznym oraz jakościowym.
   Nadmieniam, że całkowita wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wyniosła 5 181 358,54 zł. z czego dofinansowanie 4 145 086,82 zł.

18.11.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno-Warsztatowe.”

W załączeniu dokumenty do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik Nr 1
3) Załącznik Nr 2
4) Załącznik Nr 3
5) Formularz ofertowo-cenowy
6) Wzór umowy

21.11.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno-Warsztatowe.”

W załączeniu dokumenty do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowo-cenowy
3) Wzór umowy

15.06.2020 r. ECO-PARAFIA

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na dostawie i montażu jednego kompletu instalacji fotowoltaicznej o mocy min 29,60kWp, produkującej energię elektryczną na potrzeby Parafii. Dokumentacja zadania pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247980″

30.08.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie w czerwcu ubiegłego roku złożyła wniosek na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla celów produkcji energii elektrycznej na potrzeby Klasztoru. Nabór odbył się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Po przeprowadzonej procedurze oceny wniosku udało się pozyskać 80% dofinansowania do kosztów realizacji zadania. Wstępnie koszty realizacji zadania skalkulowano na poziomie 230 000,00 zł, w tym dofinansowanie 184 000,00 zł.

W czerwcu bieżącego roku Proboszcz Parafii przeprowadził procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zadań współfinansowanych z funduszy UE. Pozwoliło to w  dniu 13 lipca na podpisanie umowy z konsorcjum firm: INSBUD Sylwia Olszewska oraz Instal-Grot Tomasz Kupidłowski, na łączną kwotę  131 610,00 zł, z czego 105 288,00 zł to dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,97kWp z inwerterem sieciowym 25kW została już zamontowana i uruchomiona, co pozwoli na zniwelowanie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez odnowiony klasztor, który obecnie stanowi Centrum Muzealno-Warsztatowe. Projekt jest na etapie rozliczenia z Instytucją Zarządzającą, co mamy nadzieję uda się jak najszybciej pozytywnie zakończyć.

W przyszłości Proboszcz Parafii planuje wykonać podobną instalację na cele zapotrzebowania w energię dla Kościoła.  

Konserwacja ołtarza głównego